Home / Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

HÜKÜM VE KOŞULLAR

 1. Genel Prensipler

“Müşteri”, işbu kira sözleşmesinin fiziki kopyasını imzalamak ya da şirketin www.rentnconnect.com adresindeki internet sitesi aracılığıyla rezervasyon yapmak suretiyle işbu kira sözleşmesini imzalamış olan ve tabletleri, aksesuarları ve/veya kendisine temin edilen diğer cihazları kullanmaya hak kazanan kişiyi ifade eder. “3B Sistem Teknoloji Hizmetleri Servis ve Ticaret A.Ş.”, cihazlar ve aksesuarları Müşteriler’e kiraya veren kişiyi ifade eder ve bundan böyle “Şirket” ya da “RnC” olarak anılacaktır. “Cihaz(lar)”, sizlere kira sözleşmesinde kararlaştırılan süre boyunca kiraya verilecek olan tabletler ya da internet erişim cihazlarını ifade eder ve bunların kira ilişkisinin başlangıcında donatıldığı tüm parçaları ve aksesuarları da içerir.

İşbu Kira Sözleşmesi’nin (“Kira Sözleşmesi”) hüküm ve koşulları, Müşteri’ye işbu Kira Sözleşmesi’nde kararlaştırılan süre boyunca kiraya verilen Cihazlar’a ilişkin olup Müşteri’ye kira ilişkisinin başlangıcında temin edilen tüm parçaları ve aksesuarları da içerir. RnC, Cihazlar’ın malikidir ve maliki olarak kalmaya devam edecektir.

Müşteri, Hizmetlerin kendisine münhasıran işbu Hüküm ve Koşullar kapsamında temin edildiğini anlar ve kabul eder.

Müşteri, rezervasyonu gerçekleştirerek ve Hizmetleri kullanarak işbu Hüküm ve Koşullar’ı okuduğunu ve anladığını ve bunlarla bağlı olmayı kabul ettiğini tasdik eder. Şirket, Müşteri’nin Hizmetler’i kullanımını ya da bunlara erişimini, Müşteri’nin yanlış ya da yanıltıcı bilgi temin ettiğini ya da işbu Hüküm ve Koşullar’ı ihlal ettiğini öğrenmesi halleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir neden ileri sürmeksizin her zaman sona erdirme hakkını saklı tutar.

 1. Cihazların Kiraya Verilmesi

Müşteri reşit olmalı (18 yaşını doldurmuş olmalı) ve geçerli bir kimlik belgesine sahip olmalıdır (Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ya da pasaport).

Müşteri, Cihaz’ın sözleşme tarihinde sözleşmenin imzalandığı ülkedeki fiyatına eşit ya da daha yüksek bir kredi limitini haiz olan geçerli bir kredi kartına sahip olmalıdır.

 1. Bedeller

Toplam kira bedeli, kiralama anında kira sözleşmesi içerisinde yazılmış olan ya da rezervasyon anında şirketin www.rentnconnect.com adresindeki internet sitesinde (“RnC İnternet Sitesi) listelenmiş olan fiyatlara göre değişkenlik gösterecektir. Asgari kiralama süresi 1 gündür, 1 günden daha kısa süreli kiralamalar bakımından da 1 günlük kira bedeli uygulanacaktır. Ödeme anındaki döviz kuru, Şirket tarafından kullanılan kurlara uygun olarak uygulanacaktır.

 1. Ödeme Koşulları

Ödeme kredi kartı ile gerçekleştirilecektir. RnC İnternet Sitesi üzerinden rezervasyon gerçekleştirilirken tüm kiralama süresine ait bedel peşinen ödenecektir. Kira süresi içerisinde ek giderlerin ortaya çıkması halinde ödenecek bakiye bedel, Cihaz’ın iade edilmesi sırasında ya da Cihaz’ın kalacağı sürenin bitiş tarihinde, Şirket tarafından Müşteri’nin temin ettiği kredi kartından tahsil edilir. Kira bedeline ve ek hizmetlere ilişkin bedeller işbu Kira Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihte geçerli olan bedellerdir. Şirket, tablet kiraları için, Pad(ler)in iade edilmemesi, zarar görmesi, çalınması risklerine karşı ya da Pad(ler)in kiralandığı süre boyunca oluşabilecek ek giderler için sigorta amaçlı olarak bir depozito (“Depozito”) alacaktır. Depozito bedeli, sözleşmede belirlenen kira süresinden bağımsız olarak belirlenir. Müşteri tarafından rezervasyonun gerçekleştirilmesinin akabinde Şirket, Depozito ödenmesi gerektiği hallerde bu hususu Müşteri’ye yönergeleri de kapsayan bir e-posta ile bildirir. Kiralamanın gerçekleşmesinden önce ya Depozito bedeli kadar bir tutar Müşteri tarafından sunulan kredi kartından alıkonulacaktır ya da Depozito bedelinin tamamı Müşteri tarafından Şirket’e ödenecektir.

 1. Kullanım Koşulları
 2. Cihaz, Müşteri veya yakın akrabaları dışında herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılamaz. Cihaz’ın küçükler tarafından kullanılması sırasında yetişkin gözetimi altında kullanım önerilir keza böyle bir kullanım neticesinde herhangi bir zarar meydana gelmesi halinde bu, Kira Sözleşmesi’ni imzalayan Müşteri’nin sorumluluğunda olacaktır. Cihaz yalnızca kiraya verildiği ülkede kullanılabilir, herhangi bir başka ülkede kullanımı yasaktır. Herhangi bir başka ülkede kullanılması halinde Müşteri, dolaşım ücretleri ve ilgili diğer masraflar da dahil olmak üzere Cihaz için gerekli ücretleri ödemekle yükümlüdür.
 3. Cihaz alt kiraya verilemez.
 4. Müşteri Cihaz’ı kullanırken yasadışı aktiviteler gerçekleştiremez, ekipmanın zarar görmesine, yazılımın kaybına veya herhangi bir bilgisayar yazılımının güvenlik ihlaline sebep olamaz, ayrıca Cihaz’ı yasaya aykırı amaçlar için kullanamaz.
 5. Cihaz’ın Şirket’in itibarına (ya da Cihaz’ın markasına) zarar verebilecek nitelikte herhangi bir şekilde kullanımı Şirket’e, Kira Sözleşmesi’ni derhal etki edecek şekilde tek taraflı olarak feshetme hakkını ve Şirket’in uğradığı doğrudan zararlar ve kayıpların tazminini talep etme hakkını verir.

Müşteri Cihaz’ı özellikle aşağıdaki koşullarda ya da aşağıdaki amaçlarla kullanamaz:

 • Yanıcı ya da tehlikeli ürünlere, zehirli, aşındırıcı, radyoaktif ya da diğer zararlı maddelere yakın bir şekilde,
 • Kokusu ya da durumu nedeniyle Cihaz’a zarar veren ya da Şirket’in Cihaz’ı tekrar kiraya vermeden önce zaman kaybına ya da maddi kaybına yol açacak herhangi bir şeyi taşıyarak,
 • Şirket tarafından temin edilmiş olanlar dışında herhangi bir aksesuar bağlayarak (bunun için Şirket’in önceden onayının alınması gereklidir),
 • Yasadışı faaliyetler gerçekleştirmek için ya da ekipmana veya personele zarar verecek, yazılımın kaybına neden olacak ya da herhangi bir yazılım veya markanın güvenliğini ihlal edecek bir şekilde,
 • Kasten herhangi bir kabahat işlemek için.

Kiralama süresi içerisinde, Cihaz’ın kullanımı ile herhangi bir şekilde ilişkili olarak işlenecek her türlü suçtan, Cihaz’ın maliki kendisiymiş gibi Müşteri sorumlu olacaktır. Adli makamların ya da resmi veya idari makamların talebi üzerine Şirket, Müşteri’nin kişisel verilerini transfer etmek zorunda kalabilir. Böylesi bir transfer, kiralama ilişkisinin gerçekleştiği ülkedeki veri koruma mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilir.

 1. Müşteri’nin Yükümlülükleri
 2. İşbu Kira Sözleşmesi’nin imzalandığı anda Müşteri, “Cihazın Teslimat Durumu” bölümünü tamamlamak suretiyle Cihaz’ın ve aksesuarların durumunu kontrol etmekle yükümlüdür.
 3. Müşteri Cihaz’ı Kira Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihte kendisine teslim edildiği durumda iade etmek yükümlüdür, aksi takdirde verilen zarar nedeniyle doğacak her türlü tamirat masrafından sorumlu olacaktır.
 4. Cihaz Müşteri’ye yazılımı yüklü bir şekilde teslim edilecektir, Müşteri Cihaz’ı aynı yazılım ile iade etmekle yükümlüdür. Herhangi bir başka yazılım ya da buna ilişkin giderler Teslim Tutanağı’na dahil değildir ve bunlar münhasıran Müşteri’nin sorumluluğundadır.
 5. Müşteri Cihaz’ı gözetmekle, iyi durumda tutmakla ve kullanımından doğacak her türlü zarar için Şirket’i tazmin etmekle yükümlüdür.
 6. Müşteri Cihaz’ı teslim edildiği yerde iade etmekle ya da Cihaz ile birlikte gelen iade paketini kullanarak Cihaz’ın da içinde olduğu iade paketini otelin ya da sevkiyat şirketinin temsilcilerine iade etmekle yükümlüdür.
 7. Şirket iade bakımından azami 30 dakikalık gecikmeyi kabul eder, bu sürenin ardından geç teslim nedeniyle Kira Sözleşmesi’nde belirtilen bedellere göre ek ücretler uygulanabilir.

 

 1. Kiralama Dönemi
 2. Kiralama süresi 24 saatlik bölünmez dönemler baz alınarak hesaplanır; bu dönemler Cihaz’ın Müşteri’ye sevk edilmesi halinde Müşteri tarafından bildirilen varış tarihinde saat 10:00’da başlar ya da Cihaz’ın teslimi sırasında Şirket temsilcilerinden biri tarafından Müşteri’ye verilen Teslim Tutanağı’nın imzalanmasının akabinde Cihaz’ın Müşteri’nin zilyetliğine geçtiği anda başlar.
 3. Cihaz’ın Müşteri’ye teslimi, Müşteri ile Şirket’in üzerinde mutabık kaldıkları bir konumda gerçekleştirilir.
 4. Müşteri’nin Cihaz’ı Kira Sözleşmesi’nde belirlenmiş olan süreden daha uzun bir dönem için tutmak istemesi halinde Müşteri öncelikle Kira Sözleşmesi’nin süresini uzatmak için Şirket ile iletişime geçmek zorundadır, kiralama döneminin başlangıçta rezerve edilen süreden uzun olması halinde ek ücretler kiralama yapılan ek günler temel alınarak hesaplanır.

 

 1. Teslimat ve İade

Cihaz, Şirket’in yetkili temsilcisine iade edilmek, Cihaz ile birlikte gelen iade paketi kullanılarak Şirket’e göndermek ya da Cihaz’ı da içeren iade paketini otelin veya sevkiyat şirketinin temsilcilerine vermek suretiyle iade edilmek zorundadır. Cihaz’ın aksesuarları olmaksızın iade edilmesi halinde Müşteri, aksesuarların Cihaz’ın iade edildiği tarihteki piyasa değerini ödemekle yükümlüdür.

 1. Hırsızlık, Kaza, Hasara Uğrama ya da El Konulması Halleri

Cihaz’ın haczedilmesi ya da Cihaz’a el konulması gibi üçüncü taraf müdahalelerinin gerçekleşmesi halinde Müşteri Şirket’i, Şirket’in iletişim bilgilerinde yer alan iletişim kanallarından derhal bilgilendirmek zorundadır.

Şirket haklarını güvenceye almak için tüm meşru yolları kullanacaktır. Yukarıda açıklananlar gibi eylemlerle bağlantılı her türlü masraftan ve ayrıca Cihaz’ın uğradığı her türlü doğrudan zarardan, dolaylı zarardan ya da netice hasarından (örneğin Cihaz’ın kaybolması), Cihaz’a el konulmasından Şirket’in sorumlu olduğu ispat edilmiş olmadıkça, Müşteri sorumlu olacaktır. Şirket’in yetkili merciler ya da Müşteri tarafından bahsi geçen zapt hakkında yazılı olarak bilgilendirildiği anda kiralama dönemi kendiliğinden tamamlanmış olacaktır. Cihaz’ın çalınması halinde, Müşteri’nin adli makamlara (polise) yaptığı çalıntı bildiriminin bir kopyasının Şirket’e iletilmesiyle Kira Sözleşmesi sona erecektir.

İşbu maddeye istinaden talep edilecek ödemelerin Müşteri tarafından Şirket’in talebi üzerine tek seferde ödenmemesi halinde Şirket, ödemeleri Müşteri’nin hesabına ücretlendirmeye devam etme, depozito provizyonu alınmış olan kredi kartından tahsilat yapma ya da depozito olarak verilen nakdi kullanma haklarını saklı tutar.

 1. Teknik Servis ve Bakım

Cihaz’ın kiralama dönemi içerisinde bir problem ya da kazaya maruz kalması halinde Müşteri Şirket’i bu konuda bilgilendirmek zorundadır. Bu hallerde Şirket’in, Cihaz’ı yenisiyle değiştirme ya da kira ilişkisini sona erdirme seçeneklerinden birini seçme hakkı vardır. Şirket, kiralama dönemi içerisinde herhangi bir bakım giderini ya da Cihaz ile ilişkili aksesuarların satım bedelini ödemeyecektir. Bu anlamda herhangi bir bakımı gerçekleştirmek için yetkili olan tek merci Şirket’tir. Müşteri tarafından ödenmiş olan tamirat masrafları olması halinde bunlar kendisine iade edilmeyecektir.

 1. Sigorta

Şirket, Cihaz’ın dahil olduğu bir vakadan kaynaklanan, Müşteri’nin herhangi bir üçüncü kişiye verebileceği maddi zararlar bakımından sigortalı değildir. Müşteri, işbu sebeplerden dolayı maruz kalabileceği masrafların tamamından ve aynı zamanda uğrayabileceği zararların tamamından kendisi sorumlu olacaktır.

 1. Sorumluluk

Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin ihlali nedeniyle Şirket’in uğrayabileceği tüm ekonomik kayıplardan ve üçüncü kişilerin her türlü taleplerinden Müşteri sorumludur. Müşteri, Şirket’in sözleşmenin hükümlerinin icrası için yaptığı masrafları ödemeyi kabul eder ve Şirket’i her türlü sorumluluktan muaf tutar. Cihaz’ın kullanımı ve kiralanması ile bağlantılı olan doğrudan zararlar, dolaylı zararlar ya da netice hasarları ile ilişkili her türlü zarar, talep ya da yasal işlemden Şirket, yetkilileri, temsilcileri, işçileri ya da RnC hiçbir halde sorumlu tutulamaz.

 1. Adil Kullanım Kotası

Günlük limitsiz internet kullanımı Mobil Operatör Şirketi’nin veri erişimi (yükleme ve indirme) için uyguladığı adil kullanım politikasına bağlı olarak sınırlandırılabilir ve bu, sipariş verildiği ya da onayın temin edildiği andan başlayabilir. Müşteri, veri erişiminin Mobil Operatör tarafından temin edildiğini ve RnC’nin temin edilen veri erişimi hızı üzerinde kontrolü olmadığını anlar.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kira Sözleşmesi’ne Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. İşbu Kira Sözleşmesi’nden doğabilecek olan her türlü uyuşmazlığın çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.